video 2012 11 17 21 06 58


ການແຮ່ກອງບຸນທີບ້ານແກງຈອນເມື່ອວັນສົງການປີ2012 ປະເພນີ້ສືບຖອດກັນມາແຕ່ນານມາແລ້ວ

ສຸລິເດດ

ຄລິບນີ້ແມ່ນສ້າງມາຫລີ້ນຊື້ໆຮຽນສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ